Ulusal Mevzuat

Bulunduğunuz Sayfa: Ana Sayfa / Ulusal Mevzuat

Stockholm Sözleşmesi’nin Onaylanmasına Dair Kanun

5871 sayılı ve 02.04.2009 tarihli Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 14 Nisan 2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunla onaylanan Stokholm Sözleşmesi, 2009/15272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30 Temmuz 2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine yürürlüğe girmiştir.

https://onceliklikimyasallar.csb.gov.tr/stockholm-sozlesmesi-nin-onaylanmasina-dair-kanun-i-5185

Basel Sözleşmesi’nin Onaylanmasına Dair Kanun

3957 sayılı ve 28.12.1993 tarihli Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne

İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 30 Aralık 1993 tarihli ve 21804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://onceliklikimyasallar.csb.gov.tr/basel-sozlesmesi-nin-onaylanmasina-dair-kanun-i-5186

Çevre Kanunu
Tarih ve Sayı 11.08.1983/2872
Uygulayıcı Kurum Bakanlar Kurulu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Kanunun 2nci Maddesinde “Tehlikeli Kimyasalların” tanımı yer almaktadır. 13ncü Maddede Tehlikeli kimyasalların yönetimine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceğini düzenlemektedir. Kanunun 20nci Maddesi (y) bendi ise tehlikeli kimyasalların yönetimine ilişkin usulsüzlükler için idari ceza miktarını düzenlemektedir.
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 27.12.2007 /26739
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Tehlikeli kimyasal kapsamına giren PCB içeren eşyaların bertarafı ile ilgili metot ve ilkelerin belirlenmesi
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 26.12.2008/27092
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Kimyasalların üretimi ve ithalatı hakkında veri toplanması ve sunulması ile bu kimyasallardan kaynaklanan riskin kontrolü
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 26.12.2008/27092
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Çevrenin korunması amacıyla tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasının, ambalajlanmasının ve etiketlendirilmesinin yönetimi ve kontrolü
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 26.12.2008/27092
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Çevreyi ve insan sağlığını korumak amacıyla, tehlikeli kimyasallar ile ilgili güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında ilkeler
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 26.12.2008/27092
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Bazı tehlikeli kimyasalların üretim, kullanım, ithalat ve ihracatının yasaklanması ve kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler. PCB’lerin ve PBB’lerin üretimini, kullanımını ve piyasaya sürülmesini yasaklar ve kısıtlar
Kozmetik Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 23.05.2005/25823
Uygulayıcı Kurum Sağlık Bakanlığı/ İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmeliğin 7. maddesi α-HCH’nin kozmetik ürünlerde kullanımını yasaklar.
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 23.05.2005/25823
Uygulayıcı Kurum Sağlık Bakanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi
Çevrenin Korunması Yönünde Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği
Tarih ve Sayı 31.12.2013/28868
Uygulayıcı Kurum Ekonomi Bakanlığı/ Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi PCB’ler ve PBB’ler de dâhil olmak üzere, Tebliğin Ek-II’sinde listelenen kimyasalların ithalatı yasaklanmıştır.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 30.12.2013/28867
Uygulayıcı Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Tehlikeli kimyasal madde barındıran tesislerde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında usul ve esaslar
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 12.08.2013/28733
Uygulayıcı Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi İşlerinde kullanılan kimyasalların sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin standartlar getirir.
Pestisitlerin yönetimine ilişkin ulusal mevzuat
Tarih ve Sayı 11.06.2012/5996
Uygulayıcı Kurum Bakanlar Kurulu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Bitki koruma ürünlerinin üretimi, ithalatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, taşınması, saklanması, belgeli veya belgesiz satışı, belgelendirilmesi, kontrolü ve tedarikine ilişkin ilkeleri belirler ve ilgili yönetmelikler için yasal dayanak oluşturur.
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 20.05.2011/27939
Uygulayıcı Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Bitki Koruma Ürünleri Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmeliğin 36ncı Maddesi gereğince ruhsatı iptal edilmiş, bitki koruma ürünü olarak kullanılan tehlikeli kimyasalların imalatı, ithalatı ve satışına yasaklama getirmektedir.
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 25.03.2011/27885
Uygulayıcı Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Bitki Koruma Ürünleri Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmeliğin 22. maddesi uluslararası kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı ve benzeri konularda sakıncaları görülen aktif maddelerin kullanımının yasaklanması halinde bu aktif maddenin tüm formülasyonlarına ait ruhsatlar iptal edileceğini belirtir ve bu Sözleşmede tehlikeli kimyasal madde olarak listelenen bitki koruma ürünlerinin yasaklanma sürecinde ilk adımdır.
Bitki Koruma Ürünlerinin Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 10.03.2011/27870
Uygulayıcı Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Bitki Koruma Ürünleri Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmeliğin 15nci Maddesi gereğince ruhsatı iptal edilmiş, yasaklanmış, miadı dolmuş tehlikeli kimyasal içeren bitki koruma ürünlerinin satışına yasaklama getirmektedir.
Bitki Koruma Ürünlerinin Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Tarih ve Sayı 10.03.2011/27870
Uygulayıcı Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Bitki Koruma Ürünleri Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmeliğin 15nci Maddesi gereğince ruhsatı iptal edilmiş, yasaklanmış, miadı dolmuş tehlikeli kimyasal içeren bitki koruma ürünlerinin satışına yasaklama getirmektedir.
Tehlikeli kimyasal maddelerin atıklarının yönetimine ilişkin ulusal mevzuat
Tarih ve Sayı 14.03.2005/25755
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Tehlikeli kimyasallar ile kirlenmiş atıkların yönetimi hakkında genel ilkelerin belirlenmesi.
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 30.07.2008/26952
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Atık yağların PCB içeriğinin sınırlanması, PCB içeren yağların yakılmasının önlenmesi ve PCB içeren atık yağların çevre açısından sağlıklı bertarafının sağlanması
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 29.12.2011/28157
Uygulayıcı Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Gıda maddelerinde bazı tehlikeli kimyasal maddeler için izin verilen sınır değerlerin belirlenmesi
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 26.11.2005/26005
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Direk olarak tehlikeli kimyasallar ve bunların atıklarından kaynaklanan su kirliliğinin belirlenmesi ve azaltılması
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
Tarih ve Sayı 08.06.2010/27605
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Tehlikeli kimyasallar ile kirlenmiş veya olası kirlenmiş alanların belirlenmesi, temizlenmesi/iyileştirilmesi ve bu sahaların sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda izlenmesi ile ilgili metot ve ilkeler.
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 30.11.2012/28483
Uygulayıcı Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Su Kalite Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Tehlikeli kimyasallar için sudaki limit değerleri (çevre kalite standartları) belirlemekte, kimyasalların su ve sedimanda takibinin önemini vurgulamaktadır.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tarih ve Sayı 03.07.2009/27277
Uygulayıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Hava Yönetimi ve İklim Değişimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Endüstriyel tesislerden kaynaklanan tehlikeli kimyasal özelliği gösteren kirleticilerin emisyonlarının kontrolü ve tehlikeli kimyasallar kategorisinde bulunan dioksin/furan ve PCB konsantrasyonları için limit değerlerin belirlenmesi
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
Tarih ve Sayı 11.02.2014, 28910
Uygulayıcı Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Su Kalite Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmelik ile hazırlanacak olan İzleme Programları çerçevesinde tüm yüzey ve yeraltı suları kalite ve miktar açısından izlenecektir.

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği

Tarih ve Sayı 30.11.2012/28483
Uygulayıcı Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Su Kalite Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Tehlikeli kimyasallar için sudaki limit değerleri (çevre kalite standartları) belirlemekte, kimyasalların su ve sedimanda takibinin önemini vurgulamaktadır.

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

Tarih ve Sayı 11.02.2014, 28910
Uygulayıcı Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü/ Su Kalite Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Kimyasalların yönetimiyle ilgisi Yönetmelik ile hazırlanacak olan İzleme Programları çerçevesinde tüm yüzey ve yeraltı suları kalite ve miktar açısından izlenecektir.